IZRADA PROJEKATA ZA EU FONDOVE

projekt-1200

"Zakoračite sigurno u budućnost koju sami kreirate. "

Bespovratna sredstva fondova Europske unije jedan su od mehanizama koji potencijalnim prijaviteljima daju mogućnost financiranja njihovih projektnih ideja.
Hrvatska u trenutnom razdoblju od 2014. - 2020. ima na raspolaganju europske strukturne i investicijske fondove (ESI), Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Kohezijski fond (KF), Europski socijalni fonda (ESF), Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR), Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) i Programe Unije po pravilima i kriterijima punopravne zemlje članice.

Fondovi su dostupni za hrvatske prijavitelje preko propisanih natječaja, a uvjet da bi se prijavili je izrada projekta.

Postupak izrade projekta je proces u kojem je potrebno napraviti:

  1. Micro savjetovanje o projektu i analizirati dostupne natječaje
  2. Odabrati natječaj koji odgovara ideji prijavitelja i zadovoljiti zahtjeve natječaja
  3. Izraditi projekt, aplicirati i pratiti stanje natječaja
  4. Po odobrenju projekta poštovati rokove, pisati izvješća u fazama provedbe, kao i završno izvješće o projektu.

Ovisno o vrsti i veličini projekta, moguće je dogovoriti samo izradu poslovnog projekta, ali za kompleksnije projekte i vođenje po fazama.

Izrada projekta i uspjeh uvjetuje suradnju prijavitelja, ispostavljanje materijala na vrijeme, davanje povratnih informacije.
Bespovratna sredstva su instrument kojim prijavitelj ispunjava prethodno definirane strateške ciljeve odnosno financira aktivnosti za potrebe krajnjih korisnika.
Projekti koji se financiraju moraju imati javne, a ne samo privatne koristi odnosno učinke, pridonositi općem interesu i izravno pomagati u riješavanju problema koje je prijavitelj identificirao u ciljnoj skupini projekta.

Cijena za izradu projekta za EU fondove ovisi o kompleksnosti projekta i vrijednosti investicije te zahtjevnosti izrade poslovnog plana, vremena uloženog u pripremu. Formira se na način da se na početku izrade zaračunava manji dio naknade na početku izrade, a postotak od ostvarene potpore se zaračunava samo u slučaju da projekt bude odabran za financiranje - zato i konzultant i prijavitelj imaju podijeljeni rizik prilikom izrade projekta.

Uslugu virtualnog asistenta koristim od kada sam upoznat sa takvim načinom poslovanja. Izuzetno sam zadovoljan sa Sašinom komunikacijom i dogovorima, jer znam da će posao biti obavljen odgovorno i na vrijeme, a moji dokumenti su na sigurnom. Imam pet manjih firmi pa kombiniram usluge koje su mi potrebne kako bi dobio više vremena za razvoj poslovanja.
Goran K., Zagreb

Suradnju sa Sašom sam počela na preporuku jer sam imala kratki rok za predaju poslovnog plana u HZZ. 100% je bila predana poslu, sa mnoštvom savjeta i stručnom podrškom. Preporučila sam ju svojim kolegama za savjetovanje.
Antonela Č., Zagreb